REGULAMIN

Kierując się celem jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i najlepszych warunków korzystającym z apartamentu, a także ochronę lokalu wraz z wyposażeniem ustala się niniejszy regulamin.

Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji i korzystania z APARTAMENTU PAREM znajdującego się w 43-450 Ustroń na ulicy Szpitalnej 56c/6/2.

§1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin stanowi integralną częścią umowy wynajmu apartamentu, a najemca zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów;
2. Każda osoba, która dokonuje rezerwacji apartamentu jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu;
3. Postanowienia niniejszego regulaminu służą zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości;
4. Poniższy regulamin stosuję następującą terminologię:
a) Najemca/Klient/Gość – osoba dokonująca rezerwacji apartamentu, jak również wszystkie osoby które zgodnie z umową są uprawnione do korzystania z apartamentu;
b) Wynajmujący – Właściciel Apartamentu ;
c) Osoba upoważniona – osoba upoważniona przez Wynajmującego do dokonania wszelkich czynności związanych z rezerwacją i wynajmem apartamentu;
d) Apartament – lokal mieszkalny w budynku przy ulicy Szpitalnej 56c/6/2 w Ustroniu, który Najemca wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

§2
ZASADY REZERWACJI
1. Aktualna oferta wynajmu apartamentu znajduje się wyłącznie na naszej stronie internetowej www.apartamentparem.pl ;
2. Wstępnej rezerwacji można dokonać za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.apartamentparem.pl lub telefonicznie w godzinach od 8.00 do 21.00 pod numerem 501844330 ;
3. Niezbędne dane, które należy podać przy rezerwacji to: dane osobowe Najemcy, czas pobytu, (data przyjazdu i wyjazdu), dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie;
4. Potwierdzenie rezerwacji przez Wynajmującego lub osobę upoważnioną następuję maksymalnie w ciągu 3 dni;
5. W ciągu 2 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji przez Wynajmującego lub osobę upoważnioną, Najemca zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% cen pobytu za cały okres;
6. Wpłaty zadatku należy dokonać na następujący rachunek bankowy ING BANK ŚLĄSKI:
a) dla przelewów krajowych w PLN: 56 1050 1618 1000 0092 1804 4684
b) dla przelewów zagranicznych w Euro: 56 1050 1618 1000 0092 1804 4684
SWIFT: INGBPLPW
7. Za datę wpłaty uznaje się datę zaksięgowania sumy pieniężnej na rachunku bankowym Wynajmującego;
8. Brak wpłaty zadatku w terminie zakreślonym powyżej jest traktowany jak anulowanie rezerwacji;
9. Wpłata zadatku jest równoznaczna z potwierdzeniem rezerwacji i zawarciem umowy najmu apartamentu;
10. W przypadku, gdy rezerwacja dokonywana jest w terminie krótszym niż 3 dni przed planowym przyjazdem, konieczne jest po potwierdzeniu przez Wynajmującego rezerwacji, wpłacenie w terminie 2 dni pełnej ceny za okres pobytu i przesłanie potwierdzenia wpłaty mailowo;
11. Pozostałą do zapłaty kwotę za cały pobyt, Najemca wpłaca przed przyjazdem, przelewem na wskazany przez Wynajmującego rachunek bankowy lub gotówką (w PLN lub równowartość w Euro) w dniu przyjazdu bezpośrednio Wynajmującemu lub upoważnionej osobie.

§3
CENY WYNAJMU APARTAMENTU
1. Aktualnie obowiązujące ceny wynajmu apartamentów podane są na stronie internetowej www.apartamentparem.pl ;
2. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tj. opłaty za media, prąd, wodę, opłatę klimatyczną;
3. Cena podana jest ceną za jego wynajem za dobę w danym okresie, bez względu na liczbę osób w nim przebywających, lecz nie większą niż jest to przewidziane dla apartamentu (maksymalnie 6osób). Istnieje możliwość negocjacji ceny w przypadku mniejszej liczby osób;
4. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja pobytu leżą w gestii Najemcy;
5. Wynajmujący nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat za pobyt ponad te które zostały wskazane na stronie internetowej po za kaucją zwrotną w wysokości 300,00zł na pokrycie ewentualny szkód wyrządzonych w apartamencie przez Najemcę;
6. Kaucja zwrotna jest płatna przez Najemcę w dniu przyjazdu do rąk Wynajmującego lub osoby upoważnionej;
7. Kaucja zostanie Najemcy zwrócona w pełnej wysokości w dniu zakończenia pobytu i stwierdzeniu, iż stan apartamentu i jego wyposażanie są zgodne ze stanem stwierdzonym przy obejmowaniu apartamentu przez Najemcę;
8. W przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód w apartamencie lub w jego wyposażeniu – kaucja zostaje w całości, lub w odpowiedniej do stwierdzonych szkód części, zaliczona na poczet naprawienia szkody.

§4
PRZYJAZD I WYJAZD KLIENTÓW – ODBIÓR KLUCZY – PŁATNOŚĆ – PARKING
1. Doba hotelowa w apartamencie rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 12.00 dnia następnego;
2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji;
3. Klient jest zobowiązany do poinformowania najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowej godzinie odbioru kluczy do apartamentu;
4. Zameldowanie odbywa się od godziny 15.00 do 20.00, chyba że inaczej uzgodniono z Wynajmującym lub upoważnioną przez niego osobą;
5. Celem zmiany godziny zameldowania w apartamencie wymagany jest wcześniejszy kontakt z Wynajmującym lub upoważnioną osobą ustalającą szczegóły zameldowania;
6. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient jest zobowiązany do poinformowania Wynajmującego lub osoby upoważnionej o tym fakcie;
7. Klient wraz z Wynajmującym lub osobą upoważnioną udaje się do apartamentu celem jego przejęcia przez Klienta, sprawdzenia jego stanu lokalu oraz jego wyposażenia;
8. Przy pobraniu kluczy celem zameldowania niezbędne jest okazanie dowodów tożsamości wszystkich gości którzy będą przebywali w apartamencie;
9. Opuszczenie i opróżnienie apartamentu przez gości w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić najpóźniej do godziny 12:00. Przekazanie kluczy oraz odbiór apartamentu przez Wynajmującego lub osobę upoważnioną odbywa się zawsze w apartamencie po wcześniejszym zgłoszeniu przez Najemcę i ustaleniu godziny;
10. W razie braku jakiegokolwiek kontaktu z Najemcą na dzień przed planowym przyjazdem, jak również w razie niedopełnienia przez Klienta obowiązku określonego w §4pkt 3 regulaminu, Wynajmujący ma prawo anulowania rezerwacji i zatrzymaniu otrzymanego zadatku;
11. Właściciel udostępnia Klientowi apartament po uiszczeniu pełnej kwoty za pobyt oraz po uiszczeniu kaucji i okazaniu dokumentów tożsamości wszystkich Gości;
12. W razie przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie, Wynajmujący lub osoba upoważniona może odmówić przekazania kluczy do apartamentu;
13. Na życzenie Najemcy, Wynajmujący wystawi fakturę VAT;
14. Opis wyposażenia apartamentu znajduje się na stronie www.apartamentparem.pl;
15. Przy budynku, w którym znajdują się apartamenty istnieje możliwość bezpłatnego zaparkowania pojazdu (1pojazd) na ogrodzonym terenie z bramą wjazdową na pilot;
16. W przypadku większej liczy pojazdów istnieje możliwość zaparkowania pojazdu przed wjazdem na teren zamknięty lub przy budynku (uwarunkowane jest to dostępnością miejsc parkingowych). Parking jest niestrzeżony;
17. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na terenie ogrodzonym jak również za pozostawione w pojazdach mienie ruchome;
18. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, pieniądze, dokumenty pozostawione przez Najemcę w apartamencie.

§5
OBOWIĄZKI GOŚCI
1. Najemca jest zobowiązany przestrzegać oraz korzystać z apartamentu zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz P.POŻ;
2. Najemca jest zobowiązany korzystać z apartamentu oraz jego wyposażania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie i wyłącznie w celach turystycznych lub wypoczynkowych. Nie wolno oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim;
3. Najemca jest zobowiązany do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób rażący narusza zasady współżycia społecznego, spokój lub dobra sąsiadów, jak również nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu;
4. Najemca jest zobowiązany do zachowania substancji apartamentu oraz jego wyposażenia w stanie zastanym w momencie jego przekazania. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione;
5. Najemca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia apartamentu tj. dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczaniu oraz starannego przechowywania kluczy i ich zabezpieczeniu przed utratą, kradzieżą i dostępem dla osób trzecich;
6. W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00 i w tym czasie należy zachowywać się w sposób nie zakłócający spokoju innym najemcom, gościom i mieszkańcom nieruchomości;
7. Najemca jest obowiązany do naprawienia w całości szkody (w rozumieniu kodeksu cywilnego) wyrządzonej w apartamencie, jak również we wszelkim jego wyposażeniu, sprzętach AGD, RTV;
8. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Najemca powinien zawiadomić Wynajmującego lub osobę upoważnioną;
9. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu oraz pilot od bramy wjazdowej, a w razie ich utraty zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu, montażu nowego zamka lub wkładki antywłamaniowej oraz zakup i programowania pilota;
10. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych;
11. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca jest obowiązany przestrzegać przepisy P.POŻ oraz BHP. Zabronione jest używanie jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu z wyłączeniem: komputerów przenośnych, tabletów, maszynek do golenia, suszarek do włosów i ładowarek do telefonów komórkowych;
12. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort wszystkich Gości oraz mieszkańców nieruchomości palenie papierosów lub innych substancji zabronionych w apartamencie jest zabronione. W przypadku złamania zakazu palenia Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł;
13. Zabronione jest przetrzymywania w apartamencie wszelkich zwierząt;
14. Zabronione jest organizowanie w apartamencie spotkań towarzyskich, które będą obniżały komfort wypoczynku i pobytu innych gości i mieszkańców nieruchomości. W wypadku złamania zakazu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000,00zł;
15. Jeżeli wskutek naruszenia przez Najemcę ciszy nocnej lub nieprzestrzegania ogólnych zasad porządku w apartamencie, będzie interweniowała Policja, straż miejską, inna uprawniona służba lub ochrona, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. W takim wypadku Wynajmujący nie jest również obowiązany do zwrotu Najemcy sumy za niewykorzystany czas pobytu;
16. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

§6
REZYGNACJA – BRAK PRZYJAZDU KLIENTA – ZMIANA WARUNKÓW UMOWY
1. Informacje o rezygnacji z rezerwacji należy skierować do Wynajmującego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail lub za pośrednictwem poczty polskiej;
2. Brak stawiennictwa Najemcy w dniu wskazanym jako dzień rozpoczęcia pobytu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia;
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, gdy z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) korzystanie z zarezerwowanego apartamentu nie jest możliwe;
4. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu, który Najemca zakończył przed dniem określonym jako dzień opuszczenia apartamentu;
5. W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie właściwego Sądu Powszechnego;
6. Dokonując rezerwacji apartamentu Klienci wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Wynajmującego. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w calu realizacji rezerwacji oraz w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych . Klientom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji;
7. Reklamacje z tytułu wynajmu apartamentów należy kierować w formie pisemnej na adres parem@onet.pl . Wynajmujący ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji;
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach turystycznych.

§7
INFORMACJE DODATKOWE
1. Ewentualne przedmioty osobiste pozostawione w apartamencie przez Gości zostaną odesłane na podany przez nich adres na ich koszt;
2. Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.apartamentparem.pl oraz w apartamencie(tablica informacyjna).